Cover photo for Boualivan Srimouksavanh's Obituary
Boualivan Srimouksavanh Profile Photo
1954 Boualivan 2023

Boualivan Srimouksavanh

June 12, 1954 — October 28, 2023

Mr. Boualivan Srimouksavanh, 69, passed away on October 28th, 2023, peacefully. He was born on June 12th, 1954. His parents, father, Mr.Bounsee and mother, Mrs. Mouk, both have passed away.  His father worked as a judge for the military. His mother worked as a farmer. Together they had 9 children, 7 boys and 2 girls.

Mr.Boulivan worked for many years as an assistant with the Laotian Government and later went to work with the German Embassy. In 1981, he traveled to the Na-Poh Refugee camp where he met his beloved wife Som. They came to America in 1985 and lived in Newmarket New Hampshire. He got a job with Thermo Fisher and worked there for 30 years. He had 3 children, two daughters, Soulidouangchan and Vannakhone.  And son, Anut.  He had 8 grand kids.  He loved all walks of life and always initiate a conversation with anyone around him.   

In lieu of flowers, donations may be sent to 502 N. 5th Street, Princeton WV 24740 c/o Som Srimouksavanh.

 

 

ທ່ານ ບົວລີວັນ ສີມຸກສະຫວັນ ເກີດເມຶ່ອ ວັນທີ 12 ເດຶອນ 6 ປີ 1954 (6/12/54) ຢູ່ບ້ານຂົວດີນນະຄອນຫລວງວງງຈັນ
ທ່ານໄດ້ເສຍຊິວິດ ໄນວັນທີ 28 /10 /23 ດ້ວຍພະຍາດຜູ້ກງ່ວ ລວມອາຍຸໄດ້ 69 ປີ
ທ່ານເປັນບຸດຂອງທ່ານ ບຸນສີ ແລະນາງມຸກ ມີພີ່ນອ້ງຮ່ວມກັນ 9 ຄົນ ຍິງ 2 ແລະຊາຍ 7ຄົນ
ທ່ານໄດ້ຮັບລາດຊະການ ນຳລັດຖະບານບານລາວ ໄດ້ນານພໍສົມຄວນ
ເນຶ່ອງຈາກສະພາບການພາຍໄນປະເທດລາວ ປ່ງນແປງ ໄນປີ 1981 ຈິ່ງໄດ້ອົກພະຍົກມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຊົ່ວຄາວຢູ່ສູນນາໂພ ນານພໍສົມຄວນ ແລະໄດ້ແຕ່ງງານກັບ ນາງໂສມ ມີບຸດຮ່ວມກັນ 3 ຄົນ ຍິງ2 ຊາຍ 1
ເມຶ່ອເຖີງປີ 1985 ກໍ່ໄດ້ຍ້າຍຖີ່ນຖານ ຊິວິດໄຫມ່ໄນ U.S.A ຢູ່ລັດ N.H  ແລະໄດ້ເຂົ້າເຮັດການນຳບໍລິສັດ

THERMO Fisher ນານເຖີງ 30 ປີ
ທ່ານ ບົວລີວັນ ສີມຸກສະຫັວນ ເປັນຄົນດີ ມີສີນທຳ

ຮັກເພື່ອນຝູງ ແລະຍາດພີ່ນອ້ງ ທ່ານມີຈິດໄຈມັກ ສີນ ກີນ ທານ ແລະທ່ານໄດ້ຈາກພວກເຮົາໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບມາອີກແລ້ວ 
ເຫຶລອແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງທ່ານທີ່ປະໄວ້ໄຫ້ ລູກຫລານ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເພຶ່ອນມິດສະຫາຍຈື່ຈຳໄວ້ຕະຫລອດການ ຂໍໄຫ້ດວງວີນຍານທ່ານຈົ່ງໄປສູ່ສຸຄະຕິດ້ວຍເຖີດ
ເພຶ່ອໄວ້ອາໄລຂອງດວງວີນຍານ ຂອງທ່ານ ກຸລຸນາ ຢືນຂື້ນສະງົບຈິດ ຫາທ່ານ ປະມານ 1 ນາທີ       

ເຊີນນັ່ງ ຂໍຂອບໄຈ 

 

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Boualivan Srimouksavanh, please visit our flower store.

Guestbook

Visits: 1

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree